CARRER I SEGURETAT Ús i ocupació de la via pública per celebrar actes i activitats

Objecte

Sol·licitar l'autorització de reserva d'espai a la via pública per a la celebració d’actes o activitats.

Regulació
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
  • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
Sol·licitant / Beneficiari

Entitats sense ànim de lucre

Requisits

La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans de la data de la celebració.

Lloc de presentació

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)   

Documentació
  • Fotocòpia de l’acta de fundació de l’entitat
  • Fotocòpia dels estatuts de l’entitat degudament registrats a la Generalitat de Catalunya
  • Altres
  • Vegeu formulari de sol·licitud i annex per a Festa Major
Termini de resolució

_

Vigència de les condicions exposades

En qualsevol moment

Efectes del silenci administratiu

_

Òrgan gestor

Servei de Territori

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei de Territori

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933812600

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formulari de sol·licitud

Declaració responsable per activitat econòmica de venda

Declaració responsable DREA

Annex a la DREA

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites