ENTITATS ASSOCIACIONS I CIUTADANIA Registre municipal d'entitats sol·licitud d'inscripció al Registre

Objecte

Sol·licitar la inscripció com a entitat en el Registre municipal d'entitats de Sant Adrià de Besòs

Regulació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals (LOPD)
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació
 • Reial decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions i les seves relacions amb la resta de registres d'associacions
 • Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions
 • Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Sol·licitant / Beneficiari

La persona que representa l'entitat que inicia el tràmit. Totes les entitats que han estat registrades en el Registre municipal d'entitats

Requisits

Els requisits per inscriure una associació són els següents:

1. Que l'associació estigui inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i/o en altres registres públics.

2. Que l'associació tingui la seu o una delegació al municipi de Sant Adrià de Besòs

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

1. Sol·licitud normalitzada emplenada degudament:

2. Original i còpia dels següents documents:

 •  Estatuts. Si en els estatuts no figura en el domicili que la seu de l'associació és a Sant Adrià, certificat on consti la delegació al municipi.
 •  Acta fundacional
 •  Composició de la Junta
 •  Certificat del nombre d'associats

3. Contracte d'encarregat de tractament signat degudament pel president de l'associació. D'aquest contracte es remetrà còpia a l'associació un cop hagi estat signada per la persona encarregada del tractament.

Termini de resolució

3 mesos. Vegeu l'apartat d'observacions al final d'aquesta pàgina.

Vigència de les condicions exposades

-

Efectes del silenci administratiu

Negatiu

Òrgan gestor

Servei de Participació Ciutadana

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei de Participació Ciutadana

Adreça: Pl. de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933817056

Horari: Horari específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formulari de sol·licitud

Contracte encarregat del tractament

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites