ENTITATS ASSOCIACIONS I CIUTADANIA Sol·licitud d'autorització d'ús d'equipament municipal

Objecte

Gestionar la demanda de recursos i infraestructures per part d’una entitat registrada al registre municipal d’entitats

Regulació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
 • Constitució Espanyola de 1978, art. 22
 • Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’Associació
 • Reial decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i les seves relacions amb els restants registres d’associacions
 • Reglament del Registre municipal d’entitats
Sol·licitant / Beneficiari

Representant de l’entitat que inicia el tràmit.  

Requisits
 • Inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i/o en altres registres públics.
 • La sol·licitud s'ha de presentar amb una antel·lació mínima de 15 dies naturals abans de la data d'ús. 
Lloc de presentació

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

Original i còpia de tota la documentació:

 • Estatuts
 • Acta fundacional
 • Composició de la junta
 • Certificat del nombre d’associats 
Termini de resolució

-

Vigència de les condicions exposades

-

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

Participació ciutadana

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Participació ciutadana

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933817056

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

sol_s_equipaments_municipals_1581513689881.pdf

Declaració responsable DREA

Annex a la DREA

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites