PADRÓ D'HABITANTS Tràmits d'empadronament

Objecte

Per fer tràmits d'empadronament, a partir del dia 6 de maig, s'atendran amb cita prèvia, excepte l'obtenció de volants.


Per això, cal sol·licitar cita prèvia per internet per fer els tràmits següents:


1. Informació i documentació a aportar per a tràmits d'empadronament

2. Alta o canvi de residència a Sant Adrià de Besòs

3. Alta per naixement

4. Modificació de dades personals

5. Confirmació d’estrangers comunitaris al padró

6. Renovació d’estrangers no comunitaris al padró

7. Causar baixa del padró

8. Sol·licitar certificats d’empadronament

 

Cliqueu sobre aquest enllaç per sol·licitar cita prèvia.


El volant d’empadronament (de residència individual o de convivència) es pot obtenir a través de la Carpeta ciutadana mitjançant certificat digital i durant l'horari d'atenció ciutadana de l’OAC de 8.30 a 14 h. Per obtenir volants d'empadronament a la tarda, cal sol·licitar cita prèvia .

 

Descripció dels tràmits d'empadronament:

 

- Alta: inscriure's en el padró com a conseqüència d’un canvi de municipi o país de residència, per naixement o persones que vivint habitualment en el municipi no figuren inscrites en el padró d’habitants.

 

- Canvi de domicili: modificar el domicili en el Padró Municipal d’Habitants per canvi d’adreça dins del mateix municipi.

 

- Baixes: les persones que ja no resideixen a Sant Adrià de Besòs, han d’inscriure’s al padró de l’ajuntament on resideixin actualment.

 

Els ciutadans espanyols que vulguin efectuar la seva baixa per canvi de residència a l’estranger han de fer la seva inscripció en el consolat corresponent i l’INE realitzarà la corresponent comunicació a l’Ajuntament per tal que aquest últim pugui donar-ho de baixa del padró.

 

Els ciutadans estrangers poden sol·licitar la seva baixa del padró directament a l’Ajuntament.

 

No obstant això, el propietari, llogater o qualsevol persona major d’edat empadronada en un domicili podrà sol·licitar que es tramiti la baixa de les persones que ja no hi viuen.

 

- Modificació de dades personals: comunicar al padró municip al d’habitants qualsevol modificació en les seves dades personals (DNI, estudis, nacionalitat, etc.). Les persones empadronades a Sant Adrià de Besòs han de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi o actualització de dades personals per tal de mantenir el padró i el cens electoral actualitzat.

 

- Confirmació padronal d'estrangers comunitaris: els estrangers comunitaris han de confirmar la residència en el municipi, segons estableix la normativa.

 

- Renovació padronal d’estrangers no comunitaris: els estrangers no comunitaris, sense autorització de residència permanent, hauran de renovar la seva inscripció padronal cada 2 anys, a comptar des de la data de la seva última renovació o la data de la seva alta al padró, d'acord amb la normativa vigent. En cas de no fer-ho en aquest termini, s’acordarà la caducitat d’aquesta inscripció.

 

- Sol·licitud de certificats d’empadronament: les persones que estan empadronades o hagin estat empadronades poden sol·licitar certificat d’empadronament. El termini d’expedició del certificat és de 15 dies. Podeu obtenir el formulari de sol·licitud de certificat d'empadronament clicant sobre l'apartat de "DOCUMENTACIÓ" d'aquesta pàgina.


Per informar-vos sobre requisits i documentació a aportar per a la sol·licitud de certificats, cliqueu aquí       


- Volants: poden ser de residència individual o de convivència.

Regulació
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
  • Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, per la qual es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal d'habitants
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals
Sol·licitant / Beneficiari

Qualsevol persona que hagi de fer una gestió amb el Padró Municipal d'Habitants.

Requisits

Persones empadronades o que hagin estat empadronades i les persones que hagin a residir a Sant Adrià de Besòs.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

Per fer tràmits d'empadronament, cal aportar la documentació original vigent que es requereixi en cada cas i que acrediti les situacions següents:

 

1. Cal acreditar el dret sobre l'habitatge

2. Cal la identificació de les persones que autoritzen i les que demanen la inscripció padronal

3. Cal acreditar el parentiu per a menors d'edat

4. Aportar el full de sol·licitud d'inscripció emplenat i signat degudament. Podeu obtenir aquest full clicant sobre l'apartat "DOCUMENTACIÓ" d'aquesta pàgina.

 

Documentació mínima a aportar:

 

1. Original vigent de: DNI / TARGETA DE RESIDÈNCIA / PASSAPORT de la persona sol·licitant de la inscripció

 

2. Fotocòpia del DNI / TARGETA DE RESIDÈNCIA / PASSAPORT de la persona que autoritza i de les persones que s’empadronen

 

3. Llibre de família / certificat de naixement

 

4. Per a altes per naixement: llibre de família o certificat de naixement

 

5. Un d’aquests tres documents:

 

- Escriptura original de la propietat de l’habitatge amb una antiguitat no superior a 4 anys
- Contracte original de lloguer vigent i segellat per l’INCASOL o CAMBRA DE COMERÇ o de l'administrador de finques.

- Última factura de llum, aigua o gas amb data no anterior als últims 4 mesos


- Per a l'obtenció de volants de convivència, cal aportar els consentiments de totes les persones de les quals hagin de constar les seves dades. Podeu obtenir elfull de consentiments clicant sobre l'apartat "DOCUMENTACIÓ" d'aquesta pàgina.

Termini de resolució

L'empadronament és un tràmit que s'inicia, es realitza i s'acaba en el mateix moment de la presentació. No obstant això, el termini per resoldre les sol·licituds d'empadronament és de tres mesos.

Vigència de les condicions exposades

Indefinida

Efectes del silenci administratiu

POSITIU. L'efecte del silenci administratiu és estimatori de la sol·licitud.

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants

Adreça: Pl. de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: L'horari específic del servei és de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Pl. de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari d'atenció ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formulari d'empadronament

Full de consentiments per a volants

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites