PADRÓ D'HABITANTS Causar baixa en el Padró Municipal d'Habitants

Objecte

Donar de baixa una persona del Padró municipal d'habitants (PMH) perquè no resideix habitualment a Sant Adrià de Besòs pels motius següents:

 a) Per canvi de residència: per trasllat de la residència habitual a un altre municipi d'Espanya o a l'estranger
 b) Per no residir en el municipi i sense destinació coneguda
 c) Per no renovar la inscripció padronal en el termini fixat en el cas d'estrangers no comunitaris sense residència permanent
 d) Per defunció

 

Per fer aquest tràmit cal demanar cita prèvia clicant  aquí

Regulació
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
  • Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, per la qual es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal d'habitants
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
Sol·licitant / Beneficiari

Les persones residents al municipi.

Requisits

Tenir la residència habitual al municipi.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació
  • Baixa per defunció (BDEF). Cal que s'acrediti la defunció amb un certificat del Registre Civil.
  • Baixa per canvi de Residència (BCR). Aquesta baixa és automàtica, no cal fer res. Pot avançar-se el tràmit aportant volant de residència de l'interessat, a data actual, del nou municipi on consti empadronat.
  • Baixa per Caducitat de l'Instància (BCAD). Aquesta baixa es tramita d'ofici per als Estrangers No Comunitaris i Sense Residència Permanent (ENCSARP) que no realitzin la renovació padronal en el termini de dos anys des de l'última alta o renovació.
  • Baixa per Emigració (BEM). Qualsevol estranger pot demanar la seva baixa padronal fent una manifestació escrita de la seva voluntat de deixar Espanya i traslladar-se a viure a l'estranger.
  • Baixa per Inclusió Indeguda (BII) o baixes d'ofici. Qualsevol persona amb algun dret sobre un habitatge, que conegui que una altra persona empadronada al mateix ja no hi resideix, pot sol·licitar una baixa per inclusió indeguda d'aquesta altra.
Termini de resolució

Vegeu l'apartat d'observacions d'aquest tràmit.

Vigència de les condicions exposades

Indefinida

Efectes del silenci administratiu

POSITIU. Els efectes del silenci administratiu són estimatoris de la sol·licitud.

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933818895

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Autorització per representar la persona interessada

Declaració de responsabilitat per incapacitat

Declaració responsable de menors

Formulari de baixa d'ofici

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites