PADRÓ D'HABITANTS Renovació d'estrangers no comunitaris en el Padró municipal d'habitants (PMH)

Objecte

Renovar la inscripció al Padró municipal d'habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent cada dos anys.

 

Per fer aquest tràmit cal demana cita prèvia clicant aquí

Regulació
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
  • Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, per la qual es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal d'habitants
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu reglament aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
Sol·licitant / Beneficiari

Les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent. La persona beneficiària pot actuar per ella mateixa o mitjançant un representant.

Requisits

La persona que ha de renovar la inscricpció ha de constar empadronada al Padró Municipal d'habitants de Sant Adrià de Besòs.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

1) Acreditar la identitat de la persona que sol·licita el tràmit, mitjançant un dels documents següents:

  • Targeta de residència emesa per autoritat espanyola per als estrangers no comunitaris
  • Passaport (només per a les persones estrangeres que no disposin de targeta de residència)

2) La Representació dels absents, mitjantçant:

  • Per als majors d'edat: haurà d'acreditar-se mitjantçant document notarial que faci testimoni de la residència de la persona a Espanya
  • Per als menors d'edat: llibre de família, sentència judicial o administrativa que atorgui la guarda i custòdia. En el cas de menos d'edat estrangers també s'accepta el passaport familiar i/o el certificat de filiació emès pels Serveis Consulars. Cal la signatura dels dos pares.
Termini de resolució

El registre en el PMH d'una renovació de la inscripció padronal és un tràmit que s'inicia, es realitza i s'acaba en el mateix moment de la presentació. No obstant això, el termini per resoldre les sol·licituds de renovació és de tres mesos.

Vigència de les condicions exposades

Indefinida

Efectes del silenci administratiu

POSITIU. L'efecte del silenci administratiu és estimatori de la sol·licitud.

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933818895

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites