PADRÓ D'HABITANTS Modificació de dades personals en el Padró d'Habitants

Objecte

Registrar una modificació de les dades personals de les persones registrades en el Padró municipal d'habitants (PMH)

 

Per fer aquest tràmit cal demanar cita prèvia clicant  aquí

Regulació
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
 • Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, per la qual es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal d'habitants
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu reglament aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
Sol·licitant / Beneficiari

Residents al municipi que constin registrats al Padró Municipal d'Habitants.

Requisits

Constar empadronat al Padró d'habitants de Sant Adrià de Besòs.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana

Documentació

1) Acreditar la identitat de la persona que sol·licita el tràmit, mitjançant un dels següents documents:

 • DNI espanyol
 • Targeta de residència emesa per autoritat espanyola per als estrangers no comunitaris. En els cas del estrangers comunitaris, certificat del NIEX i el passaport o DNI del seu país.
 • Passaport, només per als estrangers que no disposin de targeta de residència.
 • DNI comunitari, només per als nacionals dels estats membres de la Unió Europea (UE)

2) En el cas dels espanyols menors de 16 anys i dels nadons estrangers fins als tres mesos d'edat, serà suficient la presentació del llibre de família.

3) La Representació dels absents, mitjançant:

 • Per als majors d'edat: una autorització expressa i escrita de l'interessat a favor del sol·licitant per a la realització del tràmit esmentat i una fotocòpia del DNI de l'interessat.
 • Per als menors d'edat: la presentació del llibre de família o, si escau, la sentència judicial o administrativa que atorgui la guarda i custòdia. En el cas de menors estrangers també s'accepta el passaport familiar i/o els certificats de filiació emesos pels serveis consulars del país de procedència. Cal la signatura dels dos pares.
 • Per als incapacitats: La sentència judicial que atorgui la tutela de l'interessat.

 4) Les dades personals s'acreditaran amb la presentació del DNI. Les dades no relacionades al DNI s'acreditaran per la simple manifestació de la persona.

Termini de resolució

El registre en el PMH d'un canvi de dades personals és un tràmit que s'inicia, es realitza i s'acaba en el mateix moment de la presentació. L'Administració ha de resoldre en un termin de tres mesos.

Vigència de les condicions exposades

Indefinida

Efectes del silenci administratiu

POSITIU. L'efecte del silenci administratiu és estimatori de la sol·licitud.

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants.

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants.

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933818895

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formulari d'empadronament

Autorització per representar la persona interessada

Declaració responsable de menors

Declaració de responsabilitat per incapacitat

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites