PADRÓ D'HABITANTS Confirmació d'estrangers comunitaris en el Padró d'Habitants

Objecte

Confirmar la inscripció al Padró Municipal d'Habitants (PMH) de les persones estrangeres comunitàries sense autorització de residència permament.

 

La confirmació és un tràmit que s'ha de fer cada 2 o 5 anys depenent de si la persona consta inscrita o no al Registre Central d'Estrangers. No obstant això, cada vegada que la persona estrangera fa una modificació de les seves dades en el Padró Municipal d'Habitants, queda anotat com a tràmit de confirmació.

 

Per fer aquest tràmit cal demanar cita prèvia clicant aquí

Regulació
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
 • Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, per la qual es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal d'habitants
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu reglament aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
Sol·licitant / Beneficiari

Les persones estrangeres comunitàries sense autorització de residència permanent. La persona beneficiària pot actuar per ella mateixa o mitjançant un representant.

Requisits

El beneficiari ha de constar empadronat al Padró municipal d'habitants de Sant Adrià de Besòs.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

1) Acreditar la identitat de la persona que sol·licita el tràmit, mitjançant un dels següents documents:

 • Targeta de residència emesa per autoritat espanyola per als estrangers no comunitaris
 • Certificat del NIEX i el passaport o DNI del seu país per als estrangers comunitaris i assimilats
 • Passaport, només per als estrangers que no disposin de targeta de residència o NIEX
 • DNI comunitari, només per als nacionals dels estats membres de la Unió Europea (UE)

2) La Representació dels absents, mitjançant:

 • Per als majors d'edat: una autorització expressa i escrita de l'interessat a favor del sol·licitant per a la realització del tràmit esmentat i una fotocòpia del DNI de l'interessat.
 • Per als menors d'edat: la presentació del llibre de família o, si escau, la sentència judicial o administrativa que atorgui la guarda i custòdia. En el cas de menors estrangers també s'accepta el passaport familiar i/o els certificats de filiació emesos pels serveis consulars del país de procedència. Cal la signatura dels dos pares.
 • Per als incapacitats: La sentència judicial que atorgui la tutela de l'interessat.

 3) Les dades personals s'acreditaran amb la presentació del document identificador. Les dades no relacionades al document s'acreditaran per la simple manifestació de la persona.

Vigència de les condicions exposades

Indefinida

Efectes del silenci administratiu

POSITIU. L'efecte del silenci administratiu és estimatori de la sol·licitud.

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933818895

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

01_formulari_fpmh_24oct18_1559907002573.pdf

Autorització per representar la persona interessada

Declaració responsable de menors

Declaració de responsabilitat per incapacitat

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites