PADRÓ D'HABITANTS Alta al padró d'habitants per canvi de residència, naixement o omissió

Objecte

Donar-se d'alta en el Padró municipal d'habitants (PMH), és a dir, registrar-se en el Padró d'habitants com a resident a Sant Adrià de Besòs.

 

Per fer aquest tràmit cal demanar cita prèvia clicant aquí

Regulació

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
 • Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, per la qual es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal d'habitants
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu reglament aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
Sol·licitant / Beneficiari

Les persones que vinguin a residir o resideixin a Sant Adrià i que no constin registrades en el Padró d'habitants.

Requisits

Tenir la residència habitual al municipi.

Lloc de presentació

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

1) Acreditar la identitat de la persona que sol·licita el tràmit, mitjançant un dels següents documents:

 • DNI espanyol
 • Targeta de residència emesa per autoritat espanyola per als estrangers no comunitaris. En els cas del estrangers comunitaris, certificat del NIEX i el passaport o DNI del seu país.
 • Passaport, només per als estrangers que no disposin de targeta de residència.
 • DNI comunitari, només per als nacionals dels estats membres de la Unió Europea (UE)

2) En el cas dels espanyols menors de 16 anys i dels nadons estrangers fins als tres mesos d'edat, serà suficient la presentació del llibre de família.

3) La Representació dels absents, mitjançant:

 • Per als majors d'edat: una autorització expressa i escrita de l'interessat a favor del sol·licitant per a la realització del tràmit esmentat i una fotocòpia del DNI de l'interessat.
 • Per als menors d'edat: la presentació del llibre de família o, si escau, la sentència judicial o administrativa que atorgui la guarda i custòdia. En el cas de menors estrangers també s'accepta el passaport familiar i/o els certificats de filiació emesos pels serveis consulars del país de procedència. Cal la signatura dels dos pares.
 • Per als incapacitats: La sentència judicial que atorgui la tutela de l'interessat.

 4) Acreditar la residència al domicili mitjançant:

a) Per al cas de pis on ja hi consten empadronats:

 • un resident a l'habitatge que disposi de títol sobre l'habitatge.
 • En el cas que cap dels empadronats actuals disposi de títol de propietat o bé, contracte de lloguer a nom seu, la persona que es vulgui empadronar ha d'aportar un document que doni fe del seu dret sobre el domicili i, a més, el full de consentiment emplenat i signat per la resta d'adults empadronats al domicili consentint l'empadronament. En el cas que els actuals empadronats no siguin ja residents a l'habitatge, cal que l'interessat manifesti per escrit la no residència dels antics residents en el formulari de baixa d'ofici.

b) Per a pisos sense empadronats:

 • El propietari de l'habitatge
 • El titular d'un contracte d'arrendament sobre l'habitatge
 • El titular d'un contracte d'aigua, llum o gas de l'habitatge
 • La direcció, o responsable, de l'establiment d'habitatge col·lectiu

La signatura es pot fer de forma presencial tot acreditant la identitat davant del personal funcionari, o per representació. En la representació cal aportar també fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.

Els títols que s'accepten per provar la residència poden ser:

a) El propietari acreditarà la propietat amb:

1) Rebut de l'impost de béns immobles de l'any en curs o de l'any anterior.
2) Escriptura de compra-venda, o altra transmissió del domini, atorgada en les últims cinc anys.

b) L'arrendatari ha d'acreditar el seu dret mitjançant:

  1) Contracte de lloguer de l'habitatge vigent a la data de presentació (com a norma general s'entendrà vigent si té una antiguitat inferior a cinc anys o si ha estat prorrogat fins la data de presentació), i en el qual consti una de les diligències següents:

 • Diligència d'inscripció al registre de l'INCASOL (segell d'entrada, etiqueta autoadhesiva o similar)
 • Diligència de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
 • Diligència del Col·legi Oficial de Gestors de la Propietat de Barcelona
 • Segell de la gestoria administrativa o d'agent de la propietat immobiliària
 • Contracte de lloguer de l'Oficina Local d'Habitatge de Sant Adrià de Besòs emès per la empresa pública municipal Pla de Besòs, s.a.
 • Contracte de lloguer en què la part arrendadora sigui l'Ajuntament i estigui signat pel representant de la corporació.

2) Rebut del lloguer, d'un dels últims tres mesos, domiciliats en Banc o Caixa d'Estalvi, a nom de la persona a empadronar. En el cos del document ha de figurar l'habitatge al que fa referència el pagament.

     c) Els residents podran presentar factura d'un subministrament d'aigua, llum o gas dels últims quatre mesos a nom de l'interessat on consti en el cos del document l'habitatge.

     e) Els residents en establiment col·lectiu presentaran  escrit signat i segellat per el Director o responsable de l'establiment autoritzant l'empadronament. El document no ha tenir una antiguitat superior al mes.

Termini de resolució

L'empadronament és un tràmit que s'inicia, es realitza i s'acaba en el mateix moment de la presentació. No obstant això, el termini per resoldre les sol·licituds d'empadronament és de tres mesos.

Vigència de les condicions exposades

Indefinida

Efectes del silenci administratiu

POSITIU. L'efecte del silenci administratiu és estimatori de la sol·licitud.

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'habitants

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'habitants

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933818895

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formulari d'empadronament

Formulari de consentiments

Autorització per representar la persona interessada

Declaració responsable de menors

Declaració de responsabilitat per incapacitat

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites