PADRÓ D'HABITANTS Sol·licitud de certificats d'empadronament

Objecte

Obtenir un certificat que doni fe de les dades existents al Padró municipal d'habitants (PMH).

Tipus de certificats:

 1. Certificat de residència individual actual o històric
 2. Certificat de convivència a data actual
 3. Certificat de convivència històrica

 

Per fer aquest tràmit cal demanar cita prèvia clicant aquí

Regulació
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
 • Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, per la qual es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal d'habitants
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu reglament aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
Sol·licitant / Beneficiari

Les persones residents al municipi que constin, o hagin constat, inscrites al Padró municipal d'habitants (PMH)

Requisits

Que la persona hagi constat, en algun moment, empadronada al Padró municipal d'habitants (PMH) de Sant Adrià de Besòs.  

Lloc de presentació

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació
 1. Certificats de residència individual. Tota persona empadronada al municipi pot sol·licitar un certificat de residència de la seva persona, actual o històric, només acreditant la seva identitat.
 2. Certificats de convivència a data actual. Tota persona empadronada al municipi pot sol·licitar un certificat de convivència de les persones amb les que conviu a data actual. Per fer aquesta sol·licitud cal que aporti el full de consentiments escrit de la resta de persones amb les que conviu. El volant s'expedirà amb la relació de les persones que hagin consentit, però a peu de full figurarà el número total dels residents a l'habitatge. Per que constin les dades dels menors d'edat han de firmar els seus pares.
 3. Certificats de convivència històric. Tota persona que estigui o hagi estat empadronada al muncipi pot sol·licitar un certificat de convivència de les persones amb les que conviu o hagi conviscut. Per fer aquesta sol·licitud cal que aporti el full de consentiment emplenat i signat per la totalitat de les persones amb les quals ha conviscut. Per què constin les dades dels menors d'edat han de firmar els seus pares.

Observacions: En cas de sol·licitud de certificats de persones difuntes cal que el sol·licitant acrediti interès legítim i directe.

Termini de resolució

Els certificats es lliuraran en un termini màxim de 10 dies hàbils desde la data de sol·licitud.

Vigència de les condicions exposades

Indefinida

Efectes del silenci administratiu

POSITIU. Els efectes del silenci administratiu són estimatoris de la sol·licitud

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'habitants

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Negociat d'Estadística i Padró d'habitants

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933818895

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formulari de sol·licitud de Certificats

Formulari de consentiments

Autorització per representar la persona interessada

Declaració de responsabilitat per incapacitat

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites