FAMÍLIA Sol·licitud de celebració de casament i matrimoni civil a l'Ajuntament

Objecte

El Servei de Protocol i Relacions Institucionals de l'Ajuntament s'encarrega de la celebració de casaments civils que es fan per delegació del Registre Civil.

 

L'alcalde és qui té la potestat de celebrar matrimonis civils que també pot delegar en els regidors i regidores de l'Ajuntament.

 

Els matrimonis se celebren a la Sala de Plens de l'Ajuntament un dissabte al mes (a determinar), excepte els mesos d'agost i setembre, sempre que no coincideixin amb altres activitats i/o festes laborals.

 

Aquesta cerimònia té una taxa municipal per als contraents no empadronats en el municipi de Sant Adrià de Besòs que és de 30 € per la signatura d'actes que es fa un divendres al mes, o de 100 € per la cerimònia civil que es fa els dissabtes. El caràcter de l'acte s'emmarca en el que estableix el Codi Civil.

 

El calendari dels casaments és anual i es tanca a mesura que es van omplint amb els seus expedients corresponents resolts.

 

Aquest calendari es renova cada primer dia laborable del mes d'octubre amb una vigència d'any natural.

Podeu accedeir al "Calendari casaments anual" clicant aquí.

Qui ho pot demanar?

  • Qualsevol persona major d'edat.
  • Els menors de 14 a 16 anys han d'obtenir prèviament el permís del Registre Civil.
  • Els menors de 16 a 18 anys emancipats per concessió dels seus pares o dels que exerceixin la pàtria potestat.
Regulació

- Article 5è de l'Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per la utilització de serveis i instal·lacions municipals per a celebracions, actes culturals, esportius, lúdics, socials i anàlegs

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

Sol·licitant / Beneficiari

Vegeu l'apartat d'aquesta pàgina "Objecte del tràmit".

Requisits

Abans de sol·licitar data de casament a l'Ajuntament, la parella contraent ha de fer el següent:

 

  • Trucar al Registre Civil de Sant Adrià de Besòs i sol·licitar entrevista per tramitar l'expedient matrimonial. Per poder-lo tramitar, un dels dos contraents ha d'estar empadronat a Sant Adrià de Besòs.

En el cas que cap dels dos contraents estigui empadronat a Sant Adrià de Besòs però es vulguin casar en aquest Ajuntament, han de tramitar l'expedient matrimonial al Registre Civil del seu municipi i demanar, un cop finalitzat l'expedient, que es traslladi al Registre Civil de Sant Adrià de Besòs. La tramitació de l'expedient al Registre Civil requereix d'un període d'entre tres i quatre mesos.

 

Registre Civil de Sant Adrià de Besòs


C/ de la Barca, 19-21

Tel. 934627342

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h

 

Què cal fer un cop tramitat l'expedient matrimonial al Registre Civil?

 

1. Presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament la sol·licitud de casament juntament amb el document d'inici de l'expedient matrimonial del Registre Civil.

 

2. Reservar data i hora per a la celebració del matrimoni a l'Ajuntament al Servei de Protocol.

 

3. Presentar fotocòpia dels DNI, targeta de residència o passaport dels testimonis. Han de ser dues persones majors d'edat i poden ser familiars.

 

4. Per als contraents no empadronats a Sant Adrià de Besòs, un cop s'hagi confirmat la reserva de data, cal pagar la taxa municipal corresponent segons el tipus d'acte escollit.

 

5. Un cop reservada la data de la cerimònia a l'Ajuntament, els contraents han d'adreçar-se al Registre Civil de Sant Adrià de Besòs i comunicar la data de la celebració matrimonial. El Registre Civil avisarà els contraents per recollir l'informe que acredita la possibilitat de contraure matrimoni civil.

 

Per obtenir més informació cal adreçar-se a:

 

Servei de Protocol i Relacions Institucionals

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Pl. de la Vila, 12, 3a planta

08930 Sant Adrià de Besòs

protocol@sant-adria.net – tel. 933812004 ext. 2121

 

Si es vol anul·lar el casament, cal enviar un correu electrònic comunicant que no es farà el casament a l'adreça electrònica del Servei de Protocol. En el cas que ja s'hagi pagat la taxa corresponent, heu de presentar, degudament emplenat, el formulari d'anul·lació de taxa per casament civil que podeu obtenir clicant sobre l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina.

Lloc de presentació

Servei de Protocol i Relacions Institucionals

Documentació
  • Model de sol·licitud degudament emplada
  • Document d'inici de l'expedient matrimonial (es lliura al Registre Civil on s'ha demanat).
  • Un cop s'hagi confirmat la reserva de data de casament, fotocòpia dels DNI, targeta de residència o passaport dels testimonis. Han de ser dues persones majors d'edat i poden ser familiars.
  • Full de pagament de la taxa corresponent
Termini de resolució

Un cop finalitzat l'expedient de matrimoni al Registre Civil, l'exedient té una validesa d'un any per casar-se. Transcorregut aquest termini, cal renovar tota la documentació altra vegada.

Vigència de les condicions exposades

Fins que canvïi la normativa.

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

Servei de Protocol i Relacions Institucionals

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei de Protocol i Relacions Institucionals

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites