FAMÍLIA Registre municipal de parelles estables sol·licitud de baixa

Objecte

Sol·licitar la baixa en el Registre municipal de parelles estables de Sant Adrià de Besòs.

Regulació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família
 • Decret llei 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables
 • Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya
Sol·licitant / Beneficiari

Totes les parelles registrades al Registre municipal de parelles estables de Sant Adrià de Besòs.

Requisits

Els requisits per donar de baixa una parella estable són els següents:

1. Estar registrat al Registre municipal de parelles estables de Sant Adrià de Besòs.

2. Acreditar una d'aquestes causes d'extinció:

 •  Cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida.
 •  Defunció d'un dels convivents (cal aportar la declaració o certificat de defunció).
 •  Matrimoni de qualsevol dels convivents.
 •  Comú acord dels convivents formalitzat en una escriptura pública.
 •  Voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre.
Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana

Documentació

1. Sol·licitud normalitzada emplenada degudament
2. DNI/passaport/targeta de residència de les dues persones sol·licitants
3. En el cas de sol·licitud d'un sol membre de la parella cal aportar un d'aquests documents:

 • En cas de cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida, cal aportar un volant d’empadronament
 • En cas de defunció d'un dels membres de la parella, cal aportar el certificat de defunció.
 • En cas de matrimoni d'un dels membres de la parella, cal aportar el certificat matrimonial.
 • Escriptura pública formalitzant comú acord entre els membres de la parella.
 • Documentació que acrediti la notificació fefaent a l’altre membre de la parella (burofax, notificació notarial, carta certificada, etc.)

 

Si la parella aporta la sol·licitud normalitzada degudament emplenada i signada per ambdós membres no és necessari que s'aporti documentació addicional (documents del punt número 3 de l'apartat de documentació a presentar).

En el cas de sol·licitar el tràmit electrònicament cal adjuntar la "Declaració de mutu acord".

En el cas que la documentació aportada no sigui correcta, es demanarà l'esmena de documents en el termini de 10 dies. En el cas que no s'aporti la documentació requerida, es notificarà al sol·licitant que la seva petició s'arxivarà sense més tràmits.

Termini de resolució

La baixa serà efectiva a la data de sol·licitud.

Vigència de les condicions exposades

La que determini la normativa.

Efectes del silenci administratiu

Negatiu

Òrgan gestor

Servei de Participació Ciutadana

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei de Participació Ciutadana

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004 ext. 1431

Fax: 933817056

Horari: Consulteu horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la Seu Electrònica clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la Seu Electrònica clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formulari de sol·licitud

Declaració de baixa

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites