LLICÈNCIES OBRES Comunicació prèvia d'obres

Objecte

Comunicar a l'Ajuntament la realització de les obres següents. Podeu clicar sobre de cada tràmit per accedir directament a la informació de cada tipus d'obres i, per obtenir els formularis, cliqueu sobre l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina.

 

Tipus d'obres:

 1. Obres menors en habitatges que no suposin canvis en les obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior de l'edifici (tràmit d'assabentat)
 2. Obres menors en locals i vestíbuls (sense modificació de la distribució interna)
 3. La rehabilitació de construccions i instal·lacions (façanes, mitgeres, patis i terrats)
 4. Altres obres menors no subjectes a llicència
 5. La construcció o la instal·lació de murs o tanques
 6. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
 7. Obres de gual (legalització, autorització, construcció, arranjament, reconversió a vorera). Ordenança de guals
 8. El canvi d'ús dels edificis i les intal·lacions, excepte a ús residencial
 9. Obres amb caràcter urgent i immediat per tal d'evitar danys a les persones o a les coses

El formulari és el mateix per a cada tipus d'obra i el podeu obtenir clicant sobre l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina.

Regulació
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
Sol·licitant / Beneficiari

La persona promotora de les obres (persona propietària o comunitat de propietaris) o bé l'empresa contractista

Requisits

El pagament d'impostos i taxes que corresponguin per a cada tipus d'obra.

Lloc de presentació

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

Llista general de la documentació a presentar. Cal revisar en el formulari de comunicació prèvia la llista de la documentació específica per a cada tipus d'obra i que podeu obtenir clicant sobre l'apartat "Documentació" d'aquesta pàgina:

 • Fotocòpia DNI o NIF del titular de l'obra/persona sol·licitant
 • Fotocòpia acreditació de la representació
 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució de societat, si escau
 • Documentació tècnica signada per tècnic competent (1 exemplar en suport paper i 1 exemplar en suport digital). Inclou:
  • memòria;
  • normativa d’obligat compliment (incloent les ordenances municipals si escau),
  • pressupost de les obres desglossat (façana principal, coberta, etc.);
  • fotografia de la façana de l’immoble on es pugui veure amb suficient detall la situació i estat dels cables de serveis públics;
  • plànol d’emplaçament a escala 1:500;
  • plànol de l'obra; plànol d’ubicació de bastida amb superfície d’ocupació de la via pública;
  • estudi o estudi bàsic de seguretat i salut, incloent-hi bastida.
 • Certificat del Col·legi corresponent conforme la persona tècnica està col·legiada de ple dret, en cas que el full d'assumeix es presenti sense visar
 • Full d’assumeix de la part tècnica (incloure bastida si cal)
 • Model a) Manifestació del contractista
 • Especificació de m 3 de residus d’obra en compliment del RD 105/2008, d’1 de febrer
 • En el cas que l'obra generi 5m 3 o més de residus, document d’acceptació, signat amb un/a gestor/a autoritzat, que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. Ha de constar el codi de gestor i el domicili de l’obra.
 • Autoliquidació de l’ICIO, de la taxa de comunicació i del dipòsit de residus (el dipòsit no procedeix en el tipus 2)
 • Autoliquidació de la taxa ocupació de la via pública, si escau
 • Documentació tècnica mínima. Inclou:
  • memòria explicativa de les obres a realitzar;
  • pressupost; croquis;
  • fotografies de l’estat actual de la intervenció a realitzar;
  • metres cúbics de residus
 • Informe favorable de la Comissió Tècnica de Publicitat quan es tracti d’elements singulars (pals publicitaris amb cartellera)
 • Model b) Declaració d'urgència de les obres
 • Documentació tècnica de gual signada per tècnic competent (1 exemplar en suport paper i 1 exemplar en suport digital). Inclou:
  • plànols de l’emplaçament a escala 1:500, indicant clarament la situació del local o recinte i la del gual, la distància de la finca a l’eix del carrer, la del gual a la cantonada més propera, la numeració exacta de la finca i l’orientació geogràfica;
  • plànols del local a escala 1:100 amb indicació de la superfície ocupada per aparcament o zona de càrrega i descàrrega, amplada de la vorera, de l’accés a la façana, i del gual, grafiant els elements urbanístics afectats i el nombre i tipus dels vehicles que podrà contenir el local;
  • pressupost;
  • fotografies de la façana i de la zona del gual;
  • títol de propietat o qualsevol altre que acrediti l’ocupació o utilització del local;
  • llicència d’activitat o sol·licitud de llicència d’a ctivitat;
  • rebut de pagament de la taxa per ús del gual, només en cas de sol·licitud de supressió del gual (baixa) per reconversió a vorera o per arranjament de gual ja existent.
  Nota: La longitud autoritzada del gual podrà augmentar-se com a màxim un metre respecte de l'amplada de la porta d'accés. A efectes de llicència i tributaris, els 80 cm dels capçals del gual sempre estan inclosos en la longitud autoritzada.
Termini de resolució

No opera en el règim de comunicació.

Vigència de les condicions exposades

Indefinida.

Efectes del silenci administratiu

El silenci administratiu no opera en el règim de comunicació.

Òrgan gestor

Servei de Territori

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei de Territori

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933812600

Horari: Horaric específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Podeu consultar l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

com_prvia_obres_1608300983836.pdf

model_b_declaraci_durgncia_1579528471449.pdf

Model a) Manifestació del contractista

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites