ANIMALS Llicència de tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Objecte

Obtenir la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Regulació
 • Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
 • Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos
 • Reial decret 287/2002, de 22 de març, que desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos
 • Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos 
Sol·licitant / Beneficiari

Qualsevol persona major d'edat empadronada a Sant Adrià de Besòs i que sigui propietària d'un gos considerat potencialment perillós

Requisits

ÉS REQUISIT IMPRESCINDIBLE DONAR D'ALTA L'ANIMAL AL CENS MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA, SI NO HA ESTAT CENSAT PRÈVIAMENT.

Es consideren gossos potencialment perillosos els que tinguin totes o gran part de les característiques següents:

 • Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • Marcat caràcter i gran valor
 • Pèl curt
 • Perímetre de tòrax entre 60 i 80 centímetres, altura de la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
 • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i abultades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
 • Coll ample, musculós i curt.
 • Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
 • Extremitats anterior paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relatives llargues formant un angle moderat.
 • Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
 • Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

Són considerats gossos potencialment perillosos els de les següents races i encreuaments:

 • American Bully
 • American Staffordshire Terrier
 • Akita Inu
 • Bullmastiff
 • Bull Terrier
 • Dòberman
 • Dog argentí
 • Dog de Burdeus
 • Fila Brasileiro
 • Mastí Napolità
 • Pit Bull
 • Presa canari
 • Rottweiler
 • Staffordshire Bull Terrier
 • Tosa japonès

 

Lloc de presentació

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació
 • Còpia del DNI o documentació identificativa de la persona sol·licitant
 • Certificat de capacitats físiques i aptitud psicològica
 • Declaració de conducta personal.
 • Còpia del rebut i de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura no inferior a 150.253 EUR, que especifiqui les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, se’n lliurarà una còpia a l’Ajuntament, per tal de comprovar-ne la vigència.
 • Targeta veterinària vigent on figuri la implantació del número de microxip d'identificació.
 • La persona sol·licitant ha d'autoritzar o denegar a l'Ajuntament la consulta al Registre central de penats i rebels sobre els antecedents penals que constin. En el cas de denegar la consulta, la persona sol·licitant, ha d'aportar el certificat d’antecedents penals.
Termini de resolució

1 mes

Vigència de les condicions exposades

5 anys. Anualment cal justificar la renovació de l'assegurança

Efectes del silenci administratiu

Negatiu

Òrgan gestor

Servei de Territori / Medi Ambient i Salut Pública

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei de Territori / Medi Ambient i Salut Pública

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933817056

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formularis de sol·licitud

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites