AJUTS I SUBVENCIONS Sol·licitud de subvenció a entitats de gent gran

Objecte

Sol·licitar els ajuts econòmics establerts per a les associacions de jubilats de Sant Adrià de Besòs.

Regulació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Bases d'execució del Pressupost de l'Ajuntament
 • Bases reguladores de la convocatòria de subvencions no finalistes per a les associacions de jubilats de Sant Adrià de Besòs
Sol·licitant / Beneficiari

Associacions de jubilats sense finalitat de lucre amb domicili social a Sant Adrià de Besòs

Requisits
 • Ser una associació legalment constituïda i amb seu a Sant Adrià de Besòs
 • Haver justificat les subvencions rebudes anteriorment, el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat
Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació
 • Fotocopia del DNI de la persona autoritzada per a la signatura de la sol·licitud.
 • Fotocopia de la Targeta d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.
 • Sol·licitud de subvenció, annexos 1a (còpia per a l'Ajuntament)  i 1b (còpia per a l'associació).
 • Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, o emplenar adequadament l'annex 2, amb signatura del president/a.
 • Certificat positiu de l’Agència Tributària, o emplenar adequadament l'annex 2, amb signatura del president/a.
 • Certificat de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs conforme s'està al corrent de pagament de totes les obligacions respecte a aquest, o emplenar adequadament l’annex 2, amb signatura del president/a.
 • Atorgament d'autorització a la persona que sol·licita la subvenció i acceptació de la normativa reguladora per part de la junta que la sol·licita, amb la certificació de la junta sol·licitant, amb la seva composició, validant o actualitzant les dades de l'entitat (annex 3).
 • Projecte o programa d'activitats amb el calendari d'execució previst, per a les quals es demana la subvenció, segons el model de fitxa que s'adjunta en els annexos 4a calendari, 4b fitxa per cada programa i/o activitat, 4c pressupost per a cada programa i/o activitat.
 • Previsió del pressupost de l'entitat per a l'any 2013, incloent-hi tots el ajuts o subvencions sol·licitat a aquesta o a  una altra administració (annex 5).
 • Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de subvencions (annex 6).
Termini de resolució

Tres mesos a comptar des de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds

Vigència de les condicions exposades

Any en curs

Efectes del silenci administratiu

Desestimatori

Òrgan gestor

Serveis Socials

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Serveis Socials

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 931627864

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites