AJUTS I SUBVENCIONS Sol·licitud de subvenció a entitats de persones amb discapacitat i/o malalties mentals

Objecte

Sol·licitar subvencions destinades a entitats de Sant Adrià de Besòs de persones amb discapacitat  i/o malaltia mental.

Regulació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades)

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

 • Bases d’execució del pressupost municipal per al present exercici

 • Bases reguladores de la convocatòria de subvencions no finalistes per a entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental de Sant Adrià de Besòsde l’any en curs

Sol·licitant / Beneficiari

Entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental sense finalitat de lucre

Requisits

Les subvencions van destinades a entitats de persones amb discapacitat i/o malaltia mental sense finalitat de lucre, legalment constituïdes i degudament inscrites amb les dades actualitzades al Registre Municipal d'Entitats d'aquest Ajuntament, i les activitats de les quals repercuteixin directament en la població de Sant Adrià de Besòs. Haver justificat les subvencions anteriorment concedides, el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació
 • Fotocopia del DNI de la persona autoritzada per a la signatura de la sol·licitud.

 • Fotocopia de la Targeta d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

 • Sol·licitud de subvenció, annexes 1 a ) (còpia per a l'Ajuntament) i 1 b ) (còpia per a l'associació).

 • Declaració de no trobar-se en cap dels supòsits que inhabiliten l'associació per a demanar subvenció així com estar al corrent del pagament de les seves obligacions amb l'Agència tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, annex 2.

 • Atorgament d'autorització a la persona que sol·licita la subvenció i acceptació de la normativa reguladora per part de la junta que la sol·licita, amb la certificació de la junta sol·licitant, amb la seva composició, validant o actualitzant les dades de l'entitat, annex 3 .

 • Projecte o programa d'activitats, amb el calendari d'execució previst, per a les quals es demana la subvenció, segons el model de fitxa que s'adjunta en l’ annex 4.

 • Previsió del pressupost de l'entitat per a l'any en curs , incloent-hi tots els ajuts o subvencions sol·licitats a aquesta o altra administració, annex 5 .

 

Termini de resolució

Tres mesos a comptar des de la finalització del període de presentació de sol·licituds

Vigència de les condicions exposades

Any en curs

Efectes del silenci administratiu

Desestimatori

Òrgan gestor

Serveis Socials

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Serveis Socials

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 931627864

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites