AJUTS I SUBVENCIONS Justificació de subvenció a entitats de gent gran

Objecte

Presentació de la documentació justificativa que acredita lexecució del programa subvencionat i la seva destinació a la finalitat per a la qual es va concedir.

Regulació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades)

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

 • Bases d'execució del Pressupost de l'Ajuntament per a l'any en curs.

 • Bases reguladores de la convocatòria de subvencions no finalistes per a les associacions de jubilats de Sant Adrià de Besòs de l'any en curs.

Sol·licitant / Beneficiari

Associacions de jubilats sense finalitat de lucre amb domicili social a Sant Adrià de Besòs

Requisits

Haver estat perceptor d’una subvenció durant l’exercici anterior.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació
 • Memòria de l'activitat.

 • Quadre de despeses produïdes, amb les fotocòpies compulsades dels rebuts i/o les factures. Les factures, factures simples o rebuts hauran de complir els requisits establerts en el RD 1619/2012, de 30 de novembre, que regula les obligacions de facturació.

 • Còpia de la propaganda editada (cartells, programes, etc.), en cas que es faci, en què haurà de constar: amb el suport de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs .

Termini de presentació
Fins a 31/01/21
Termini de resolució

Últim dia laborable del mes de gener de l’any següent a l’any de l’atorgament de la subvenció.

Vigència de les condicions exposades

Any en curs

Efectes del silenci administratiu

Positiu

Òrgan gestor

Serveis Socials

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Serveis Socials

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Sol·licitud

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites