Tràmits amb CITA PRÈVIA

Objecte

Per fer tràmits a l'Ajuntament cal demanar cita prèvia clicant sobre aquest enllaç   SOL·LICITAR CITA PRÈVIA  

Regulació
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
  • Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, per la qual es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal d'habitants
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals
Sol·licitant / Beneficiari

.

Requisits

.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

.

Vigència de les condicions exposades

.

Efectes del silenci administratiu

.

+ Informació

.

Òrgan gestor

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Pl. de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari d'atenció ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Pl. de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari d'atenció ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites