Tràmits amb CITA PRÈVIA

Objecte

Els tràmits per als quals cal SOL·LICITAR CITA PRÈVIA són següents:


Tràmits d'empadronament:

Informació i documentació a aportar per a tràmits d'empadronament

Alta o canvi de residència a Sant Adrià de Besòs

Alta per naixement

Modificació de dades personals

Confirmació d’estrangers comunitaris al padró

Renovació d’estrangers no comunitaris al padró

Causar baixa del padró

Sol·licitar certificats d’empadronament

Volants d'empadronament en horari de tarda


Certificat digital:

Sol·licitud d'emissió de certificat idCat

 

Regulació
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
  • Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència de l'INE i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, per la qual es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal d'habitants
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
Sol·licitant / Beneficiari

.

Requisits

.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

.

Vigència de les condicions exposades

.

Efectes del silenci administratiu

.

+ Informació

.

Òrgan gestor

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Pl. de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari d'atenció ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Pl. de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari d'atenció ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites