ATENCIÓ A LA CIUTADANIA Demanar cita amb responsable tècnic d’un servei municipal

Objecte

Demanar dia i hora per entrevistar-se amb amb un/a responsable tècnic/a

Regulació
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
  • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
Sol·licitant / Beneficiari

Qualsevol persona

Requisits

-

Lloc de presentació

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació

DNI o documentació identificativa de la persona sol·licitant

Termini de resolució

-

Vigència de les condicions exposades

-

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933817056

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

cita_responsable_tecnic_municipal_1609418821952.pdf

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites