ATENCIÓ A LA CIUTADANIA Aportació de documentació a expedients en curs

Objecte

Aportar documentació requerida per incorporar-la a un expedient en curs.

Regulació
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
Sol·licitant / Beneficiari

Qualsevol persona requerida per l'administració municipal.

Requisits

 -

Lloc de presentació

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació
  • DNI o documentació identificativa de la persona sol·licitant.
  • Documentació requerida per completar un expedient en curs
Termini de resolució

- 

Vigència de les condicions exposades

-

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933817056

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

sol_aportacio_doc_exp_1609418464665.pdf

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites