CONSUM I MEDIACIÓ Reclamacions en consum a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor OMIC

Objecte

Assessorar la ciutadania i gestionar les reclamacions que es vulguin formular en afers de consum.

Per obtenir informació sobre l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor podeu clicar sobre aquest enllaç

Regulació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
 • Constitució Espanyola, article 51 (Defensa dels consumidors)
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris.
 • Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de protecció dels consumidors i usuaris
 • Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum
 • Normes sectorials
 • Estatut d’Autonomia de Catalunya, articles 28 i 123
 • Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del consumidor
 • Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris
 • Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina del mercat i consum
 • Decret 70/2003, de regulació dels fulls de reclamacions/denúncies als establiments comercials i en l’activitat de prestació dels serveis
 • Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, que aprova el text refós sobre comerç interior de Catalunya
 • Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i la defensa dels consumidors i usuaris de Catalunya
 • Llei 60/2003, de 23 de desembre, de l’arbitratge
 • Llei 231/2008, de 15 de febrer, per la qual es regula el sistema arbitral de consum
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Codi de consum de Catalunya
Sol·licitant / Beneficiari

Qualsevol consumidor

Requisits

-

Lloc de presentació

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Consulteu horari d'atenció a la Seu electrònica

Documentació

Còpia de tota la documentació que el ciutadà pugui aportar per documentar la reclamació: factures, contractes i qualsevol altra que estigui relacionada amb el procés.

Termini de resolució

-

Vigència de les condicions exposades

-

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

OMIC

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

OMIC

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933817056

Horari: Dies i horaris de consulta i assessorament: dimarts i dijous de 9 a 13h.

Documentació

Full de reclamació/denúncia

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites