Verificació de documents

Guia de la Seu electrònica
 

Els documents que podeu verificar amb aquesta opció porten signatura electrònica reconeguda, és a dir, signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut emès per l’Agència Catalana de Certificació i que es genera emprant un dispositiu segur, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s’equipara a la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper.

El Codi de Verificació Electrònica consisteix en un conjunt de caràcters que identifiquen de forma única qualsevol dels documents electrònics que es generin a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Aquest codi es troba imprès en cadascun dels documents.

proteccio de dades

Premeu per anar a verificar documents

Tornar >>