Què és la Seu?

Seu electrònica

La Seu electrònica és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de les xarxes de telecomunicacions i per mitjà de la qual les administracions públiques difonen informació i presten serveis. La titularitat, gestió i administració de la Seu electrònica correspon a una Administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències.

És un instrument de relació electrònica amb els ciutadans del qual ha de disposar obligatòriament l’Administració i que es crea sota les condicions que determini, tal i com estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, (LAECSP). A la Seu es garanteix la identificació inequívoca i plena de l’administració titular i la veracitat, integritat, autenticitat i vigència de tots els continguts.

En definitiva, és una adreça electrònica de referència on trobar, com a mínim, els continguts i serveis que per normativa han d’estar publicats en seu electrònica i, per tant, sota les garanties que aquesta aporta.

Quin és el contingut de la Seu electrònica?

Els serveis inclosos a la Seu electrònica es poden agrupar en els següents àmbits:

Informatiu

• Inventari complet de serveis accessibles per mitjans electrònics i, si escau, els corresponents formularis normalitzats
• Tauler d’edictes
• Informació sobre la mateixa Seu i els mecanismes d’interacció (identificació del titular de la Seu, mitjans electrònics d’accés, sistemes de signatura acceptats, etc.)
• Contractació: perfil del contractant
• Urbanisme: instruments de planejament vigents, convenis urbanístics, convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanística i dels acords d’aprovació que s’adoptin
• Activitats: procediments i tràmits de les activitats sotmeses a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, mitjançant una finestreta única electrònica, així com obtenció d’informació i formularis, coneixement de les resolucions i comunicacions
• Transparència econòmica i financera: informes de la Sindicatura de Comptes i auditories financeres dels organismes dependents
• Medi ambient: obligacions d’informació en matèria mediambiental derivades de la Llei 27/2007, d’accés a la informació mediambiental
• Projecte de Llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (en tramitació al Parlament de Catalunya): accés al Catàleg de Dades i Documents  Interoperables de Catalunya, a les actes de les sessions dels plens municipals, eines per facilitar l’accés a la informació, etc.

Tramitació i serveis

• Relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que es poden presentar al registre electrònic i com s'hi accedeix. 
• Relació de dies inhàbils
• Sistema de suggeriments i queixes
• El sistema de comprovació de documents emesos per l’administració titular que contenen un codi segur de verificació
• La data i hora oficials a efectes de còmput de terminis
• Sistema de verificació dels segells electrònics emprats

Atenció personalitzada

• Mecanismes per al coneixement de l’estat de tramitació d’un expedient
• Espai personalitzat que inclou, entre altres, l’accés a les notificacions electròniques

Tornar >>