Programes i aplicacions

Guia de la Seu Electrònica
 

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs garanteix l'accés de la ciutadania als serveis electrònics proporcionats en el seu àmbit a través de diferents canals. Actualment, compta amb els mitjans següents: 

• El punt d'accés general és la Seu electrònica, mitjançant la qual la ciutadania pot, en les seves relacions amb l'administració municipal, accedir a tots els serveis i informació disponible. 

La relació de programes i aplicacions utilitzats per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, així com la relació de procediments, tràmits, sol·licituds, escrits i comunicacions susceptibles de tramitació electrònica s'aniran incorporant progressivament. D'altra banda,  es publicaran en aquesta Seu les successives Resolucions de l'Alcaldia que aprovin expressament per a cada un ells l'abast, contingut i funcionament de cada un dels instruments comentats.

L'aprovació de nous procediments, tràmits, sol·licituds, escrits i comunicacions susceptibles de tramitació electrònica, així com de programes i les aplicacions que implantin l'ús dels mitjans informàtics i electrònics als procediments administratius, així com els documents referents a les característiques tècniques i a l'organització de les mesures de seguretat que utilitzi l'Administració municipal en l'exercici de les seves activitats, s'aniran aprovant per Resolució de l'Alcaldia i se'n donarà publicitat a la Seu electrònica.

Fins ara s'han aprovat els següents programes i aplicacions:

• La seu electrònica.
• El tauler d'edictes.
• El registre electrònic.
• L'oficina virtual a la Carpeta ciutadana.
• El perfil del contractant.

 

Tornar >>