La Junta de Govern Local

Organització municipal

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l'alcalde, és integrada per 5 regidors o regidores. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la prestació de l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, i es pot encarregar també d'aquelles altres que l'alcalde o el Ple li deleguin.

Decret de delegacions

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tenen lloc setmanalment, els divendres a les 10.00 hores. Les sessions extraordinàries de la Junta de Govern Local, que també podran tenir caràcter d’urgència, es duran a terme quan les convoqui l’alcalde.

La Junta de Govern Local està formada pels membres que a continuació es relacionen:

President 
Joan Callau Bartolí

Membres
Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Ruth Soto García
Juan C. Ramos Sánchez
José L. Martínez Cardoso

 

 

 

 

 

Tornar >>