L'alcalde

Guia de la Seu Electrònica
Alcaldeweb

  Joan Callau i Bartolí
  L’alcalde és el president de la Corporació i exerceix les atribucions
  que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
  del règim local i que són les següents:

  Competències

  L’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
  del règim local, estableix que hi ha atribucions i competències de l'alcalde
  que es poden delegar en qualsevol regidor o regidora del consistori,
  i d'altres que no es poden delegar:

Indelegables
• Dirigir el govern i l'administració municipal.
• Dictar bans.
• Desenvolupar la prefectura superior de tot el personal de la Corporació.
• Exercitar les accions judicials i administratives en cas d'urgència.
• Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greus riscs, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament.
• Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
• Nomenar els tinents i les tinentes d'Alcaldia.
• Efectuar delegacions de les seves atribucions.
• Designar els membres de la Junta de Govern Local.

 

Delegables
• Representar l'Ajuntament.
• Convocar i presidir les sessions de qualsevol òrgan municipal diferent del Ple i de la Junta de Govern Local.
• Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
• Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència i les expressament previstes en les bases d'execució dels Pressupostos.
• Exercir la prefectura de la Policia Municipal, així com els nomenaments i les sancions del funcionariat que porti armes.
• Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
• Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni del 50 % del límit general aplicable a la contractació directa de conformitat amb el procediment legalment establert.
• Atorgar les llicències.
• Acomiadar el personal laboral, i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament, a efectes de la seva ratificació.
• Les que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.


Tornar >>