Junta de Portaveus

Organització municipal


La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde o alcaldessa i les persones que exerceixen com a portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals.

La Junta de Portaveus es crea amb la finalitat que sigui el fòrum adient per al debat entre les diferents forces polítiques representades de les qüestions de caràcter municipal que hagin de ser sotmeses a la consideració de qualsevol òrgan o que siguin rellevants per a la vida municipal.

A la sessió de constitució de la Junta de Portaveus s’establirà el règim de sessions corresponent, i es considerarà el fet que haurà de reunir-se, en tot cas, amb anterioritat a la data en què s’hagi de convocar la sessió plenària ordinària.

La Junta de Portaveus està formada per tots els portaveus, titulars o suplents, dels grups municipals, i serà presidida pel o per la portaveu designat o designada per l’alcalde o alcaldessa, llevat dels casos en què hi assisteixi l’alcalde o alcaldessa, que serà qui la presidirà.

Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus seran convocades pel president o presidenta de la Junta de Portaveus, mitjançant citació efectuada per la secretaria de l’alcaldia, i no li caldrà cap formalitat i  podrà emprar sistemes informàtics o telemàtics.

Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.

Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els membres i el personal de la Corporació que el president de la Junta de Portaveus consideri convenient, per informar sobre assumptes concrets.

Els seus membres són els següents:


Per part del Grup municipal del Partit Socialista Català, Filo Cañete Carrillo

Per part del Grup municipal Esquerra republicana de Catalunya- Avancem - Acord municipal , Rubèn Arenas i García

Per part del Grup municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, Pedro Sánchez Álvarez

Per part del Grup municipal de Sant Adrià en Comú, Irene Aldabert González

Per part del Grup municipal Movem Sant Adrià-En Comú GuanyemGregorio Camacho Alcalde

Per part del Grup municipal MES, Moviment d'Esquerres, Isabel Marcuello García


Tornar >>