Comissions Informatives

Organització municipal

Mitjançant acord del Ple de data 3 de juliol de 2019, s’han creat les següents Comissions Informatives:

Comissions Informatives permanents

Pel que fa a la composició, els criteris rectors han estat:
- Que que siguin representades totes les forces polítiques amb representació municipal
- Que el nombre de membres de cada comissió és proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas, s'aplica el vot ponderat.

La composició de les Comissions Informatives, d’acord amb els criteris manifestats i de conformitat amb el que preveu l’article 125 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i el 46 del Reglament orgànic municipal, es proposa que quedin configurades de la manera següent:

 

Les Comissions informatives permanents realitzaran sessions ordinàries amb periodicitat mensual dimecres a les 18:00 i les seves funcions i règim de funcionament s’ajustaran al que disposin les normes reglamentàries.

 

Tornar >>