Comissions Informatives

Organització municipal

Mitjançant acord del Ple de data 30 de juny de 2015, s’han creat les següents Comissions Informatives:

Comissions Informatives permanents

Pel que fa a la composició, els criteris rectors han estat:
- Que que siguin representades totes les forces polítiques amb representació municipal
- Que el nombre de membres de cada comissió és proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas, s'aplica el vot ponderat.

La composició de les Comissions Informatives, d’acord amb els criteris manifestats i de conformitat amb el que preveu l’article 125 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i el 46 del Reglament orgànic municipal, es proposa que quedin configurades de la manera següent:

 

Comissió informativa d'Alcaldia

president

Joan Callau Bartolí (titular del grup PSC)

vocals

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1a)

Pedro Rivero Hidalgo (suplent 2n)

Juan C. Ramos Sánchez (suplent 3r)

Ruth Soto García (suplent 4a)

José L. Martínez Cardoso (suplent 5è)

Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)

Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)

Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)

Joan Josep Belda Montes (titular de Sant Adrià en Comú)

Marc Alloza Quesada (suplent 1r)

Basilio Perona Cortés (suplent 2n)

Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)

Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)

Isabel Marcuello García (titular del grup MES)

Pendent de designació (suplent 1r)

Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)

Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)

Jesús A. García Bragado (titular del grup PP)

Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)

Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

 

Comissió informativa d'Hisenda i Recursos generals

president

Pedro Rivero Hidalgo (titular del grup PSC)

vocals

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1r)

Juan C. Ramos Sánchez (suplent 2n)

Ruth Soto García (suplent 3a)

José L. Martínez Cardoso (suplent 4t)

Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)

Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)

Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)

Marc Alloza Quesada (titular del grup Sant Adrià en Comú)

Joan Josep Belda Montes (suplent 1r)

Basilio Perona Cortés (suplent 2n)

Gregorio Camacho Alcalde (titular ICV-EUiA)

Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)

Pendent de designació (titular del grup MES)

Isabel Marcuello García (suplent 1r)

Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)

Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)

Jesús A. García Bragado (titular del grup PP)

Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)

Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

 

Comissió informativa de Protecció i Promoció Social

presidenta

Filomena Cañete Carrillo (titular del grup PSC)

vocals

Pedro Rivero Hidalgo (suplent 1r)

Juan C. Ramos Sánchez (suplent 2n)

Ruth Soto García (suplent 3a)

José L. Martínez Cardoso (suplent 4t)

Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)

Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)

Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)

Basilio Perona Cortés (titular de Sant Adrià en Comú)

Marc Alloza Quesada (suplent 1r)

Joan Josep Belda Montes (suplent 2n)

Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)

Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)

Pendent de designació (titular del grup MES)

Isabel Marcuello García (suplent 1a)

Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)

Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)

Jesús A. García Bragado (titular del grup PP)

Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)

Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

 

Comissió informativa de Ciutadania i Serveis a la Persona

president

Juan Carlos Ramos Sánchez (titular del grup PSC)

vocals

Ruth Soto García (suplent 1a)

José Luis Martínez Cardoso (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3a)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 4t)

Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)

Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)

Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)

Joan Josep Belda Montes (titular del grup Sant Adrià en Comú)

Basilio Perona Cortés (suplent 1r)

Marc Alloza Quesada (suplent 2n)

Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)

Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)

Pendent de designació (titular del grup MES)

Isabel Marcuello García (suplent 1a)

Rubèn Arenas García (titular del grp ERC)

Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)

Jesús Angel García Bragado (titular del grup PP)

Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)

Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

 

Comissió informativa de Territori

presidenta

Ruth Soto García (titular del grup PSC)

vocals

José Luis Martínez Cardoso(suplent 1r)

Juan C. Ramos Sánchez (suplent 2n)

Filomena Cañete Carrillo (suplent 3a)

Pedro Rivero Hidalgo (suplent 4t)

Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)

Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)

Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)

Marc Alloza Quesada (titular del grup de Sant Adrià en Comú)

Basilio Perona Cortés (suplent 1r)

Joan Josep Belda Montes (suplent 2n)

Gregorio Camacho Alcalde (titular del grup ICV-EUiA)

Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)

Isabel Marcuello García (titular del grup MES)

Pendent de designació (suplent 1r)

Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)

Antonio Vélez Barajas (suplent 1r)

Jesús Angel García Bragado (titular del grup PP)

Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)

Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

 

Comissió informativa d'Espai públic, Convivència i Civisme

president

José L. Martínez Cardoso (titular del grup PSC)

vocals

Ruth Soto García (suplent 1a)

Juan C. Ramos Sánchez (suplent 2n)

Filomena Cañete Carrillo (suplent 3a)

Pedro Rivero Hidalgo (suplent 4t)

Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)

Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)

Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)

Basilio Perona Cortés (titular del grup Sant Adrià en Comú)

Joan Josep Belda Montes (suplent 1r)

Marc Alloza Quesada (suplent 2n)

Gregorio Camacho Alcalde (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)

Isabel Marcuello García (titular del grup MES)

Pendent de designació (titular 1r)

Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)

Antonio Vélez Barajas (suplent 1r)

Jesús A. García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)

Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

 

Comissió Especial de Comptes
Examen i informe dels comptes generals de la Corporació, juntament amb els justificants i antecedents.

president

Pedro Rivero Hidalgo (titular del grup PSC)

vocals

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1a)

Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)

Ruth Soto García (suplent 3r)

José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)

Óscar Marjalizo Hernández (titular del grup Ciutadans)

Marc Alloza Quesada (titular del grup Sant Adrià en Comú)

Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup IVC-EUiA)

Isabel Marcuello García (titular del grup MES)

Antoni Vélez Barajas (titular del grup ERC)

Andreu Marín Muñoz (titular del grup PP)

Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

 

Comissió Especial d’adjudicació d’habitatges

president

Joan Callau Bartolí (titular del grup PSC)

vicepresidenta

Ruth Soto García

vocals

Pedro Rivero Hidalgo

Filo Cañete Carrillo

Juan Carlos Ramos Sánchez

José Luis Martínez Cardoso

Francisco Navarro Castellón (titular del grup Ciutadans)

Marc Alloza Quesada (titular del grup Sant Adrià en Comú)

Gregorio Camacho Alcalde (titular del grup IVC-EUiA)

Isabel Marcuello García (titular del grup MES)

Rubèn Arenas Garcia (titular del grup ERC)

Jesús A. García Bragado (titular del grup PP)

Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

 

Les Comissions informatives permanents realitzaran sessions ordinàries amb periodicitat mensual en els dies i hores que s’estableixin en la primera sessió que tingui lloc, i les seves funcions i règim de funcionament s’ajustaran al que disposin les normes reglamentàries.

 

Tornar >>