Calendari, data i hora oficial

Guia de la Seu electrònica
 

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Quan, per raons tècniques, es prevegi que la Seu electrònica o alguns dels seus serveis puguin no estar operatius, cal informar la ciutadania amb la màxima antelació possible indicant-hi els mitjans alternatius de consulta disponibles. En aquests supòsits, la informació es publicarà a través de la Seu electrònica o altres mitjans que en permetin la difusió.

En compliment de la normativa reguladora de la Seu electrònica, s'ofereix la data i hora oficial a efectes del còmput de terminis:


Pel que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils els establerts com a dies festius en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i per l’article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

                                                                 

Per veure el calendari festiu del municipi cliqueu sobre aquest enllaç

Per veure l'horari d'atenció ciutadana cliqueu sobre aquest enllaç

 

Tornar >>