ANIMALS Cens d'animals de companyia sol·licitud d'inscripció

Objecte

Inscriure els animals de companyia, gossos, gats i fures en el cens municipal.

Regulació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre
 • Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (DOGC núm. 5113, de 17 d'abril de 2008)
 • Decret 328/2008, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d'animals de companyia
 • Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
 • Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos
 • Reial decret 287/2002, de 22 de març, que desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos.
Sol·licitant / Beneficiari

La persona propietària o posseïdora de l'animal

Requisits

El/la propietari/ària o posseïdor/a de l'animal ha d'estar empadronat/ada a Sant Adrià de Besòs.

Lloc de presentació

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Documentació
 • Sol·licitud emplenada degudament
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir
 • Original i fotocòpia de l'acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip, tatuatge o pírcing
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària del gos, gat o fura
 • En el cas de gos potencialment perillós, original i fotocòpia de la llicència
 • En el cas de gos potencialment perillós, declaració de responsabilitat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries que preveu l’a partat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos i per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de l'animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Termini de resolució

Inscripció immediata

Vigència de les condicions exposades

Fins a la tramitació de la baixa

Efectes del silenci administratiu

-

Òrgan gestor

Servei de Territori / Medi Ambient i Salut Pública

Opcions de tramitació

Òrgan gestor

Servei de Territori / Medi Ambient i Salut Pública

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Fax: 933817056

Horari: Horari d'atenció específic del Servei: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Tramitació presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Adreça: Plaça de la Vila, 12 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Telè fon: 933812004

Horari: Consulteu l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana clicant sobre aquest enllaç.

Documentació

Formulari de sol·licitud

Declaració responsable

Tramitació Telefònica

Telè fon: 933812004

Tramitació Telemàtica

Ir al listado de trámites