Registre Electrònic

Aquest és el registre electrònic de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Mitjançant el registre administratiu electrònic de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, les persones interessades poden presentar qualsevol document o comunicar-se amb aquesta administració en suport electrònic i a distància. Així, es dóna compliment a l'article 25 de la  Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, que diu que la ciutadania té dret a presentar els documents que adreça a les administracions públiques catalanes per qualsevol mitjà, en qualsevol registre de l’administració destinatària o en els altres llocs que estableix la legislació bàsica. D'aquesta manera, no cal desplaçar-se personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per poder fer aquest tràmit necessitareu un certificat digital que us identifiqui. En l'apartat de Guia de la Seu/certificats us detallem quins són els certificats digitals vàlids per fer tràmits on-line amb aquesta administració i com heu de sol·licitar-los. Aquest certificat digital us servirà, entre d'altres gestions, per fer aquesta sol·licitud telemàtica des d'aquesta pàgina, i tota la resta dels tràmits on-line disponibles des de l'apartat de Catàleg de tràmits o des de la Carpeta ciutadana d’aquesta Seu.

Descarregar document de sol·licitud genèrica

Tramitar sol·licitud genèrica On-line >>

Per poder beneficiar-se de les possibilitats que ofereix aquest sistema, el ciutadà ha de disposar d'un certificat digital de persona física emès per la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (el mateix que s'utilitza en altres administracions com la Seguretat Social per obtenir la vida laboral, o l'Agència Tributària per presentar la declaració de la renda mitjançant internet) o del DNI electrònic.

Els certificats digitals garanteixen la legalitat de les transaccions realitzades per Internet i permeten signar els documents electrònicament per atorgar-los validesa jurídica.

Per tal que la Seu electrònica s'executi correctament, el seu ordinador personal ha de tenir els següents components instal·lats segons el sistema operatiu de què disposi:

Windows
- Plug-in de java 1.6.0.23 instal·lat o un mínim 1.6.0.14 (*)
- Adobe Acrobat
- Mozilla firefox v.2.o v.3
- Internet explorer 7 o 8

Linux
- Plug-in de java 1.6.0.23 instal·lat o un mínim 1.6.0.14 (*)
- Adobe Acrobat
- Mozilla firefox v.2.o v.3

Les versions diferents a les esmentades no estan certificades per al funcionament correcte de la plataforma.

El navegador ha de tenir habilitat el suport per a JavaScript, ja que és necessari per a l'execució del client de signatura.

(*) Poden sorgir problemes si en la mateixa màquina conviuen diferents versions de Java.