Ordenances i Reglaments vigents al municipi de Sant Adrià de Besòs

Alcaldia

Nom Òrgan i data d'aprovació Publicació
Reglament orgànic municipal de Sant Adrià de Besòs Ple 29/11/2021 BOP 13/01/2022

Activitats, mercats i venda no sendentària

Nom Òrgan i data d'aprovació Publicació
Reglament mercat municipal d'abastaments de Sant Adrià de Besòs Ple 09/04/2015 BOP 23/04/2015
Obertura d'establiments i control d'activitats Ple 24/10/2007 BOP 01/11/2007; DOGC 07/11/2007
Ordenança reguladora de la venda no sedentària (Modificació 2019) Ple 25/03/2019 BOP 08/04/2019
Establiments de serveis telefònics per a usos públics (locutoris) Ple 19/05/2005 BOP 28/05/2005
Activitats i instal·lacions de radiocomunicació Ple 30/07/2002 BOP 27/11/2002

Territori

Nom Òrgan i data d'aprovació Publicació
Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs (ZBE) Ple 27/01/2020 BOP 06/03/2020
Ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic en el municipi de Sant Adrià de Besòs Ple 29/01/2018 BOP 15/02/2018
Reglament regulador de l'aplicació de reducció del 50% en les sancions que siguin competència de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Ple 30/01/2017 BOP 10/02/2017
Autorització i usos terrasses via pública Ple 18/07/2022 BOP 28/07/2022
Règim de comunicació prèvia obres menors Ple 27/10/2010 BOP 09/11/2010
Reglament de règim intern i funcionament dels horts urbans ecològics municipals Ple 30/03/2009 BOP 28/02/2011
Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions
Ple 27/06/2022 BOP 18/07/2022
Neteja viària i recollida de residus Ple 22/11/2007 BOP 15/12/2007
Ordenança municipal sobre l'estalvi d'aigua Ple 17/04/2007 BOP 14/07/2007
Ordenança sobre captació d'energia solar per a usos tèrmics en edificacions Ple 21/04/2005 BOP 02/05/2005
Circulació vianants i vehicles Ple 25/10/2021 BOP 10/11/2021
Ordenança municipal sobre publicitat Ple 24/07/1997 BOP 29/11/2007
Accés vehicles a locals (guals) Ple 31/03/93; Ple 06/11/1997 BOP 01/05/1993

Espai públic

Nom Òrgan i data d'aprovació Publicació
Ordenança del bon veïnatge i del bon ús de l'espai públic Ple 26/01/2015 BOP 30/03/2015

Salut pública

Nom Òrgan i data d'aprovació Publicació Última Modif.
Ordenança reguladora de la ubicació de les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i de les condicions d'exercici de l'activitat a Sant Adrià de Besòs Ple 29/02/2016 BOP 18/03/2016  
Tinença d'animals Ple 17/03/2005 BOP 31/03/2005, BOP 16/06/2017 Ple 29/05/2017

Gestió tributària

Nom Òrgan i data d'aprovació Publicació
Anunci BOP aprovació definitiva 2022    
Ordenances fiscals 2022 Ple 25/10/2021 BOP 24/12/2021
Calendari fiscal 2022 Regidor delegat d’Hisenda i Recursos Generals 5/11/2021 BOP 19/11/2021
Anunci aprovació definitiva OOFF 2021   BOP 24/12/2020
Ordenances fiscals 2021 Ple 26/10/2020 BOP 24/12/2020
Calendari fiscal 2021 Ple 26/10/2020 Regidor d'Hisenda Recursos Generals 12/11/2020
Ordenances fiscals 2020 Ple 28/10/2019 BOP 23/12/2019
Calendari fiscal 2020 Regidor d'Hisenda i Recursos Generals 28/10/2019 BOP 08/11/2019
Ordenances fiscals 2019 Ple 29/10/2018 BOP 31/12/2018
Calendari fiscal 2019 Regidor d'Hisenda i Recursos Generals 30/10/2018 BOP 09/11/2018
Ordenances fiscals 2018 Ple 28/12/2017 BOP 29/12/2017
Calendari fiscal 2017 Regidor d'Hisenda i Recursos Generals 15/11/2016 BOP 24/11/2016
Calendari fiscal 2017 - Postal - -
Ordenances fiscals 2017 Ple 22/12/2016 BOP 30/12/2016
Ordenanzas fiscales 2017 Ple 22/12/2016 BOP 30/12/2016

Participació Ciutadana

Nom Òrgan i data d'aprovació Publicació
Reglament de participació ciutadana Ple 25/01/2021  

Arxiu Municipal

Nom Òrgan i data d'aprovació Publicació
Reglament de l'arxiu municipal Ple 25/01/2007 DOGC 17/05/2007

Hisenda i Recursos Generals

Nom Òrgan i data d'aprovació Publicació
Reglament Intern de les distincions i les recompenses de la Policia Local Ple 30/10/2017  

També podeu accedir a les ordenances i reglaments de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs publicades a la Diputació
de Barcelona fent servir el següent enllaç: Ordenances i Reglaments publicats a la Diputació de Barcelona

Tornar >>