Lliurament de factures

          Bústia de lliurament de factures electròniques (eFACT)           Genereu la vostra factura electrònica

Com es poden enviar factures a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs?

Format paper

 • Per correu ordinari a l'atenció del Departament de Gestió de la Despesa
 • Presencialment, al Registre General de l'OAC o al Departament de Gestió de la Despesa de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (6a planta)

Format electrònic

Quin és el contingut mínim d'una factura?

 • Número de factura
 • Data d'expedició de factura
 • Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del tercer
 • Descripció de l'objecte del contracte, subministrament o servei
 • Import de la factura i unitat monetària desglossant: Base Imposable, percentatge d'IVA i/o IRPF, quota impostos, import total de la factura
 • Compte bancari on realitzar el pagament
 • Domicili i NIF de l'Ajuntament (com a destinatari)
 • Codificació DIR3. La podeu consultar al següent enllaç

Les factures que incompleixin el contingut obligatori, seran rebutjades i retornades al proveïdor sense registrar.

Com puc presentar una factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic, que compleix amb els requisits legals i reglamentàriament exigibles a les factures i que a més, garanteix l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut.

A partir del 15 de gener de 2015, estan obligats a presentar factura electrònica a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, les empreses que estiguin obligades a tributació electrònica d'acord amb la normativa tributària ( SL, SA,UTE), l'import de les quals sigui superior a 5.000€ (IVA inclòs).

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'administració és factura-e segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

Un cop generada i signada la factura electrònica pel proveïdor, l'haurà d'enviar a través de la Bústia de lliurament de factures del nostre Ajuntament.

Més informació

Podreu trobar més informació als següents enllaços:

 1. Manuals de factura electrònica per conèixer amb detall la facturació electrònica.
 2. Marc jurídic. El podeu consultar al següent enllaç
 3. Relació de consultes freqüents: consulte a l'Agència Tributària FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT.
 4. Manual per a les empreses: crear i enviar factures