Avís Legal

D'acord amb l'article 10.2 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través de la mateixa.
La responsabilitat dels continguts i dels serveis posats a disposició dels ciutadans a la seu electrònica és dels responsables d'aquest ajuntament.
La seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs pot contenir enllaços a les seus electròniques d'altres administracions públiques o pàgines web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la recerca d'informació i recursos a través d'Internet . No obstant això, aquestes pàgines no són de la seva titularitat i, per tant, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguin derivar de l'accés o ús de les mateixes.
L'usuari és l'únic responsable de les infraccions que pugui cometre o dels perjudicis que pugui causar per la utilització d'aquest espai de participació, quedant L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l'usuari .

L'usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs basat en la incorrecta utilització per part de l'usuari de la web. En cas necessari, l'usuari assumirà les despeses i indemnitzacions que derivin de possibles reclamacions o accions legals.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a través d'aquesta web:

 1. Busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat.

  La informació que es difon a través d'aquesta web és la vigent en el moment en què es publica i s'anirà actualitzant amb la major celeritat possible.

  L'actualització de la informació facilitada per tercers serà responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs vetllarà perquè els proveïdors d'aquesta informació garanteixin la seva actualització i siguin respectuosos segons la normativa vigent.

  Es controlarà que la informació que es difon sigui completa, veraç, precisa, útil i accessible, i que compleixi els requisits de qualitat que preveu la legislació vigent.

 2. Permet l'accés amb independència de l'opció tecnològica dels usuaris i usuàries i, particularment, mitjançant les tecnologies basades en estàndards oberts.

 3. Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.

 4. Segueix una política de cookies respectuosa amb la privacitat.

 5. Permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que aquest avís legal preveu i els que imposa la legislació vigent.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs permetrà la reutilització de totes les informacions i les dades difoses per mitjà d'aquesta web, sempre que no s'indiqui el contrari, amb les condicions següents:

 • No alterar el contingut de la informació.

 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.

 • Cal esmentar la font de la informació.

 • Indicar la data de l'última actualització de la informació.

 • No donar a entendre que l'Ajuntament patrocina o recolza l'activitat en la qual es reutilitza la informació.

En tots els casos, la possibilitat de reutilitzar informació quedarà limitada per la necessària protecció d'altres drets, béns o interessos d'acord amb el que la legislació vigent estableix. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquesta web haurà de salvaguardar el règim de propietat intel·lectual i industrial, i el règim de protecció de les dades personals. En concret, la reutilització d'obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual quedarà subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s'hagi establert en cada cas. Quedarà prohibida la reutilització d'obres i prestacions de les que s'hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

Responsabilitat pel funcionament del web.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs exclou tota responsabilitat derivada d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallades telefònics o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a l'Ajuntament.

Així mateix, el titular de la web també exclou qualsevol responsabilitat derivada per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic motivdo per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs està facultat per a suspendre temporalment, sense previ avís, l'accés a la seu electrònica amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Dret aplicable i jurisdicció competent

L'Ajuntament assumeix, d'acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts que hagi elaborat per aquesta web. Quant als continguts subministrats per usuaris i tercers, són aplicables les exclusions de responsabilitat que preveuen els articles del 13 al 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic . En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s'aplicarà l'exclusió de responsabilitat de l'article 17 d'aquesta Llei.

L'Ajuntament no respondrà del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts d'aquesta web. Tampoc es farà responsable de les dificultats d'accés que pugui haver al portal ni del mal funcionament que sigui atribuïble a causes alienes a l'Ajuntament.

Protecció de dades

La visita als portals institucionals de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs s'efectua en forma anònima.

Només per a poder accedir a algun dels serveis del web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxers de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres disposicions d'aplicació.

Les dades demanades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de l'interessat o d'acord amb el que preveu l'esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones les dades personals consten en un fitxer de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma que preveu la Llei, davant l'òrgan responsable del fitxer. En el cas de desconèixer aquest òrgan, la sol·licitud es dirigirà a la Direcció General de Qualitat i Atenció al Ciutadà, Plaça de la Vila 12-08.930